Bazan Đen

Mã sản phẩm: DB 121
Giá: Call
Đơn vị tính: USD/M2
Kích thước: 100x100x50, 100x100x90, 100x100x100, 300x600x30, 500x500x50, 600x900x30, 600x1200x30,...
Loại: Bazan đen cắt quy cách 100x100x50, 100x100x90, 100x100x100, 300x600x30, 500x500x50, 600x900x30, 600x1200x30,...
Ghi chú

: