Đá Quy Cách 510

Mã sản phẩm: DB 510
Giá: Call
Đơn vị tính: USD/M2
Kích thước: 500 x 1000 x 80, 500 x 1000 x 50
Loại: Đá quy cách 500 x 1000 x 80
Ghi chú

: