Đá Gạch

Mã sản phẩm: DB 120
Giá: Call
Đơn vị tính: USD/M2
Kích thước: 100x100x50, 100x200x50, 100x100x100, 100x200x100,...
Loại: Đá gạch kích thước 100x100x50, 100x200x50, 100x100x100, 100x200x100,...
Ghi chú

: